Maasbracht:
0475-461771

Voorbeeld rapport Neuro EyeQ


 Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Na een TBI is er vaak een onderbreking in de communicatie tussen de ogen en de hersenen. Studies tonen aan dat 90 procent van de TBI-patiënten last heeft van visuele disfuncties zoals, maar niet beperkt tot, wazig zicht, gevoeligheid voor licht, leesproblemen, hoofdpijn met visuele taken, vermindering of verlies van gezichtsveld en problemen met oogbewegingen. De visuele functie wordt vaak over het hoofd gezien bij het diagnosticeren van symptomen van hersenletsel, vooral tijdens de eerste behandeling van het letsel. Visuele problemen die niet worden behandeld, kunnen ernstige gevolgen hebben. 
Personen van alle leeftijden die een soort van neurologische beschadiging  hebben en die visuele symptomen ervaren, kunnen baat hebben bij een visuele beoordeling door een neuro-optometrische revalidatie-optometrist, een oogzorgprofessional die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling / revalidatie van neurologische aandoeningen die het visuele systeem nadelig beïnvloeden. Neuro-optometrische revalidatie is een proces voor revalidatie van visuele, perceptuele en motorische stoornissen. Klinische ervaring en onderzoeksstudies tonen verbeterde prestaties van patiënten die een visueel revalidatieprogramma hebben voltooid.
Wanneer een persoon visuele symptomen heeft, is vaak één type revalidatie niet voldoende om in al zijn / haar behoeften te voorzien. Een interdisciplinaire, geïntegreerde teambenadering kan een cruciale rol spelen bij de revalidatie van patiënten met hersenschudding, beroerte of andere neurologische gebreken. Naast optometristen kunnen leden van het revalidatieteam bestaan uit NAH-coach, cognitieve fysiotherapeuten,  ergotherapeuten, neurologen, neuropsychologen en anderen.

Ga voor multidisciplinaire aanpak en informatie naar deze website.

Following a TBI, there is often an interruption in communication between the eyes and the brain.  Studies show that 90 percent of TBI patients suffer from visual dysfunctions such as, but not limited to, blurred vision, sensitivity to light, reading difficulty, headaches with visual tasks, reduction or loss of visual field, and difficulties with eye movements. Visual function is often overlooked in diagnosing brain injury symptoms, particularly during initial treatment of the injury. Vision problems that are left untreated can have serious consequences.

Individuals of all ages who have experienced some sort of neurological insult or injury and who are experiencing visual symptoms can benefit from a vision assessment from a Neuro-Optometric Rehabilitation Optometrist, an eye care professional who specializes in the diagnosis and treatment/rehabilitation of neurological conditions adversely affecting the visual system. Neuro-Optometric Rehabilitation is a process for the rehabilitation of visual, perceptual, and motor disorders. Clinical experience and research studies document the improved performance of patients who have completed a vision rehabilitation program.
When a person has visual symptoms, often one type of rehabilitation is not enough to address all of his/her needs. An interdisciplinary, integrated team approach can play a vital role in the rehabilitation of patients with concussions, stroke or other neurological deficits. In addition to optometrists, rehabilitation team members may include NAH coach, physical and occupational therapists, neurologists, neuropsychologists and others.

EASV
COVD
Erkend Concactlensspecialist
Erkend Audicien Star
OEP
Neuro Optometric Rehabilitation Association
OVN
KP
Topsport Limburg
BABO